Privacy Policy

LOUPY verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door LOUPY in Nederland.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geven wij voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan kunt u daarover contact opnemen met ons opnemen via [email protected]

1. Wat bedoelt LOUPY met het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

  • Persoonsgegevens Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
  • Verwerken Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die:

  • onze site bezoeken
  • aanmelden voor de LOUPY app

2. Welke persoonsgegevens verwerkt LOUPY?

LOUPY verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

Soorten gegevensWat voor een gegevens kunnen dit zijn?Voorbeelden gebruik van deze gegevens door LOUPY
Direct of indirect identificerende gegevensE-mailadresOm contact met u op te nemen of andere relevante e-mails te sturen.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website.Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt.Om onze online diensten te kunnen gebruiken. Voor het verbeteren van onze website. Voor het aanbieden van gerichte advertenties of banners. 
  Om mailings te sturen kunnen wij andere partijen schakelen.

3. Hoe komt LOUPY aan uw persoonsgegevens?

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld omdat u uw emailadres achterlaat omdat u zich aanmeldt en aangeeft dat wij contact met u op mogen nemen. Ook plaatsen wij of derden met toestemming van u sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kunt u lezen in ons cookiestatement

4. Wat zijn de doelen en de grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens door LOUPY?

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Doelen

Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren wij voortdurend. Dit doen wij voor onszelf of andere partijen.

Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken wij gegevens. Dit doen wij om onze website te verbeteren.

Wij doen ook onderzoek om onze producten en diensten te verbeteren. Zo kunnen wij u vragen wat u van onze website vindt. U hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

Wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens voor dit doel soms andere partijen. Bijvoorbeeld om te meten of bij u na te vragen op welke manier wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze andere partijen handelen dan in opdracht van LOUPY.

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen u ook om toestemming vragen om gegevens te verwerken om contact met u op te nemen. Verder verwerken wij gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden

Doelen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer, promotie en marketing. Wij maken hierbij gebruik van gegevens die wij van u hebben, zoals klikgedrag op onze website.</span >

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over een product dat mogelijk interessant voor u is. Een paar voorbeelden: bijvoorbeeld als wij een specifiek product willen lanceren gericht op (internationaal) georiënteerde, startende ondernemers  waarbij we u via mail of de nieuwsbrief informeren.

Wilt u niet dat wij uw gegevens gebruiken voor ‘direct marketing’ via getLOUPY.app? Dan kunt u zich door een mail te sturen naar [email protected]

Grondslagen

Wij verwerken uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij kunnen ook uw toestemming vragen om uw gegevens voor promotie- en marketing te verwerken.

5. Hoe lang bewaart LOUPY uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. LOUPY hanteert een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang wij gegevens bewaren.

Als wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hiervoor omschreven,  kunnen wij de gegevens wel nog bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor historische of wetenschappelijke onderzoek of statistische doeleinden.

6. Wie heeft binnen LOUPY toegang tot uw gegevens?

Binnen LOUPY hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

7. Gebruikt LOUPY persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor wij ze gekregen hebben? Dan mogen wij dat wanneer er tussen beide doelen een nauwe samenhang bestaat.

Is er onvoldoende verwantschap tussen het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en het nieuwe doel? Dan vragen wij u om toestemming.

Uw kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar [email protected]

8. Neemt LOUPY automatische besluiten over mij?

Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. LOUPY mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt LOUPY geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Gaan wij dit wel doen, dan wordt u hierover geïnformeerd.

8. Geeft LOUPY uw persoonsgegevens aan anderen door?  

Wij geven geen persoonsgegevens door aan anderen.

9.Welke rechten heeft u bij LOUPY?

a. recht op informatie

Met dit privacy statement informeert LOUPY u over wat zij doet met uw gegevens. Soms geven wij meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om u naast het privacy statement te informeren, zullen wij dat doen. Wij kunnen dat doen door middel van een email of op een andere door ons gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie

Via [email protected] kunt u ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de gegevens die wij van u hebben verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons via [email protected] vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing

U kunt ons via [email protected] vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van LOUPY om de gegevens te verwerken.

d. recht op beperking

U kunt ons via [email protected] vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

e. recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons via [email protected] te vragen om gegevens die u in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief  met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machineleesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerken wij uw gegevens omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben? Bijvoorbeeld bij het maken van opnamen van telefoonopnamen zonder dat dat wettelijk verplicht is?  Dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Wij zullen dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of uw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. We staken de verwerking als uw belang zwaarder weegt dan ons belang. We laten u gemotiveerd weten wat onze beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen direct marketing

U heeft het recht ons via [email protected] te vragen uw gegevens  niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw bezwaar alleen ziet op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als u niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel onze nieuwsbrieven wil ontvangen. Wij zullen er dan voor zorgen dat u niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heeft u één van de hiervoor beschreven verzoeken aan ons gedaan? Dan zullen wij zo’n verzoek binnen één maand nadat wij dit verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Wij kunnen u vragen uw verzoek om inzage verder te preciseren. In zeer specifieke gevallen, kunnen wij de termijn waar binnen wij reageren verlengen tot maximaal drie maanden. We houden u dan op de hoogte over de voortgang van uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en dataportabiliteit willen wij zeker weten dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wij vragen u dan bijvoorbeeld om uw identiteit kenbaar te maken en door ons te laten controleren. Ook als wij twijfelen of wij de gegevens veilig aan u kunnen versturen. Ook dan kunnen wij u vragen om naar ons komen om uw gegevens op te halen.

Het kan zijn dat wij niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat wij een belangenafweging hebben gemaakt waarbij het belang van LOUPY of anderen om de gegevens te  verwerken voorgaat. Dan laten wij u dat ook weten.

Passen wij uw gegevens aan? Of wissen wij uw gegevens op uw verzoek? Dan zullen wij u dat laten weten. En daar waar mogelijk ook de ontvangers van uw gegevens hierover informeren.

10. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij LOUPY?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons kunt u terecht bij:

  1. LOUPY via [email protected]

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door LOUPY kunt u terecht bij:

  1. LOUPY via [email protected]
  2. de Autoriteit Persoonsgegevens

11. Kan LOUPY dit privacy statement wijzigen?

Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de  wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.LOUPY.nl. Eerdere versies kunt u ook inzien via onze website.